Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

Dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych oraz zakres realizowanych przez nich oddziaływań, w szczególności korekcyjno-edukacyjnych, wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Komenda Miejska Policji Mysłowice dn. 11 sierpień 2014r,

w Mysłowicach

Wydział Prewencji

 

Zw-3952/14

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
przy MOPS


ul. Gwarków 24
41-400 Mysłowice
tel. 32 222-24-21

 

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest powstrzymywanie przemocy i interweniowanie na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, w oparciu o ocenę stopnia zagrożenia, wynikającego z dalszego ich pozostawania w sytuacji kryzysowej. Do placówki zwracają się o pomoc głównie te osoby, u których kryzys jest związany z bezpośrednimi i odległymi następstwami  przemocy domowej,  jednocześnie  współwystępującymi  z problemami  alkoholowymi.                

Przy OIK  znajduje  się  Hostel, którego zadaniem  jest udzielanie tymczasowego schronienia, zapewnia on  całodobowy pobyt. Przeznaczony jest przede wszystkim dla kobiet z  dziećmi będącymi ofiarami przemocy lub znajdującymi się w  innej sytuacji kryzysowej czasowo uniemożliwiającej pobyt w  środowisku rodzinnym. 

Klienci Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą skorzystać z pomocy:

pracownika socjalnego, który:

 

 • przeprowadza wywiady środowiskowe z osobami korzystającymi ze schronienia w Hostelu,

 • prowadzi poradnictwo socjalne i rozmowy wspierające dla osób w kryzysie

 • pomaga klientom OIK i Hostelu OIK w podejmowaniu niezbędnych kontaktów instytucjonalnych, formułowaniu pism,

 • towarzyszy mieszkańcom Hostelu w załatwianiu spraw urzędowych.

   

psychologa, który:

 

 • zajmuje się diagnozą sytuacji kryzysowej,

 • prowadzi psychoterapię kryzysową,

 • udziela poradnictwa specjalistycznego w związku z kryzysem wywołanym przemocą domową lub innym kryzysem,

 • uczestniczy w przesłuchaniu małoletnich świadków przemocy,

 • prowadzi grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz grupę wsparcia dla kobiet

pedagog, który:

 

 • prowadzi specjalistyczne poradnictwo rodzinno-wychowawcze,

 • współpracuje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną oraz innymi poradniami (PZP, poradnie pediatryczne) w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych małoletnich świadków/ofiar przemocy domowej,

 • prowadzi terapię pedagogiczną w przypadkach dysfunkcji na podłożu stresowym

 

oraz radcy prawnego, który:

 • prowadzi poradnictwo prawne,

 • sporządza opinie prawne dla potrzeb OIK.

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy MOPS jest placówka kierującą ofertę kompleksowej pomocy socjalnej, psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i prawnej głównie osobom doznającym przemocy domowej

   

Jednocześnie do Ośrodka zgłaszają się osoby poszukujące pomocy w innych sytuacjach kryzysowych:

 

 • W różnego typu kryzysach rodzinnych (kryzysie małżeńskim, problemy wychowawcze z dziećmi) ),

 • Ostrym kryzysie sytuacyjnym – losowym (stan żałoby, przewlekła choroba, niepełnosprawność będąca wynikiem wypadku, katastrofy).

 • Najważniejszym zadaniem Ośrodka jest powstrzymanie przemocy i interweniowanie na rzecz ofiar przemocy domowej, w oparciu o ocenę stopnia zagrożenia, wynikającego z dalszego pozostawania w sytuacji trudnej.

 

Wyodrębniane są formy organizacyjne udzielania pomocy osobom o wspomnianych zagrożeniach:

 

Działalność ambulatoryjna, na którą składają się:

 

 • poradnictwo socjalne , pedagogiczne, psychologiczne i prawne

 • psychoterapia kryzysowa

 • grupa wsparcia

 • działalność w warunkach stacjonarnych, Hostelu OIK, czynnym całą dobę z zapewnieniem schronienia i zaspokojeniem potrzeb bytowych osobom samotnym oraz matką z dziećmi, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia bądź utraty zabezpieczenia fizycznego i psychicznego w otoczeniu rodzinnym, znajdujące się w sytuacji kryzysowej czasowo uniemożliwiającej im pobyt w środowisku domowym.

 

Pogotowie Rodzinne dla Dzieci

Informacje na temat Pogotowia Rodzinnego
można uzyskać w MOPS Mysłowice.

ul. Świerczyny 1 
41-400 Mysłowice
tel. 32 223-74-02

godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30 
piątek 7.30 - 14.00


lub całodobowo 
w Pogotowiu Rodzinnym
tel. 32 223-22-96

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach

Urząd Miasta Mysłowice – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 309

ul. Powstańców 1

tel. 32 317-11-76,

um_zdrowie@myslowice.pl

 

Zakres działania:

 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

Mens sana

 

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień

Mysłowice ul. Rynek 8

tel. 32 222-29-07

osrodek@mens-sana.pl

 

Ośrodek zajmuje się pomocą psychologiczną oraz medyczną świadczoną osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu, leków, narkotyków oraz ich rodzinom. Świadczenia finansowane są w ramach kontraktu z NFZ. Ośrodek oferuje także porady psychiatryczne oraz pomoc psychoterapeutyczą odpłatnie.

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Mysłowice ul. Laryska 7 tel. 32 316-01-60

Mysłowice ul. Bończyka 36 tel. 32 316-15-10

 

wyk. PD/PD