Informacja w sprawie petycji - Petycje - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Informacja w sprawie petycji

Komendant Miejski Policji w Mysłowicach lub jego Zastępca przyjmują osobiście w sprawach dotyczących petycji w każdy poniedziałek do godziny 18:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna 2

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

- Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

- Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Petycja powinna zawierać:

   1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

   2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

   3. oznaczenie adresata petycji;

   4. wskazanie przedmiotu petycji.

Szczegółowe informacje dot. trybu składania petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.